Читалище Добри Войников
image ornamet

Библиотека


Търсене в библиотеката

Библиотеката е създадена още при основаване на читалището. Със своите исторически традиции, утвърден опит и богат книжен фонд продължава да бъде крупен културни-информационен център, разполагащ с над 160 000 тома литература в това число 7 500 периодични издания. Това е втората по голимина общодостъпна библиотека в града.

Фондът е организиран в следните основни отдела: заемна за възрастни; читалня за възрастни; библиографски с краезнание и обработка; детска библиотека със заемна и читалня. Като самостоятелна е обособена Библиотека на дарителите, където се съхраняват личните библиотеки на известни шуменци. Библиотека притежава ръкописни паметници (на хартия) от XV, XVII и XVIII и над 539 тома цтаропечатни книги на новобългарски език.

Учащите се студенти и ученици са 65% от всички читатели, служителите и работниците – 18.6% в това число преподаватели и други специалисти , пенсионери и безработни 16.4%.

Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, огромни книгохранилища, картотеки, каталози с традиционно обслужване и модерен информационнен център. Разполага с десет компютъра. Изградена е локална мрежа с шест автоматизирани работни места за въвеждане на електронен каталог, а на читателите е осигурен безплатен достъп до интернет. Предлага услуги като копирани, сканирани и принтиране на библиотечни материали. В база данни е въведен старопечатен фонд и книгите от периода 1900-2007 година. Комплектуването с новозакупена литература и периодика е подборно в зависимост от средствата с които библиотеката разполага. Ритмично се обогатява създадената колекция от некнижни носители на информация – аудио и видео касети, CD и DVD дискове.

В своята дейност библиотеката отделя голямо внимание на културно-масовата работа. Провежда последователно културна политика на посредничество между творците – създатели на духовни ценности и гражданите. Формите за провеждане на тази политика са различни - от конференции, литературни десетдневки до непосредствени разговори, срещи, сказки, вечери, премиери, кътове, табла, витрини и др. Наложилата се необходимост от нова концепция за мястото на библиотеката в динамичното ни общество обмисля труда на библиотечния колектив и е определящо в бъдещата им работа.

Читалищната библиотека е една от първите, които са включени в програмата “Глобални библиотеки - България”.